สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน – Rights & Liberties of Thai People

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย _______________ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๒๖ (การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐ) การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ CHAPTER III...

LEONARDO DI CAPRIO'S THE 11 TH HOUR Free screening 17th December 2009

FREE ADMISSION FILM NIGHT AT THE AUA THURSDAY 17 TH DECEMBER AT 7 PM CONTINUING THE SUCCESSFUL EVENTS IN CHIANG MAI SUPPORTING THE COPENHAGEN GLOBAL SUMMIT WE ARE PRESENTING LEONARDO DI CAPRIO’S THE 11 TH HOUR in ENGLISH with THAI SUBTITLES A THOUGHT PROVOKING...