Latest from the Bangkok Post – Fire Analysis & Plea to Stop Burning & CMU Medical Faculty

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยทางวิชาการของนักวิจัยจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลทางวิชาการ และประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งข้อมูลที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างทันสถานการณ์  และจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค กำลังให้ความสนใจ ท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโลก ที่เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้รูปแบบการดำเนินชีวิต ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ กลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิต ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จำพวกอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดปฐมภูมิ ได้แก่ การเผาในที่โล่งแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ การเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ การเผาเพื่อการเกษตร และควันเสียจากรถยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล ฝุ่นจากการก่อสร้าง สารระเหยต่างๆจากภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับภัยธรรมชาติในบางปี  ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นและส่งผลให้กลไกธรรมชาติบิดเบือนไป โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การผันแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกและท้องถิ่น ทำให้สภาพแห้งแล้งกว่าปกติ จึงมีเศษกิ่งไม้และใบไม้ร่วงจนสะสมเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง  ประกอบกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่างๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ไม่เอื้ออำนวยให้ฝุ่นละอองและหมอกควันลอยสู่ชั้นบรรยากาศ จึงมีการสะสมตัวในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่มีการเผาในที่โล่งแจ้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว หรือหน้าแล้ง และสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ และมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันข้ามแดน และกลายเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน

Seminar venue - For 2 months CM "No View Hote"l as smoke blankets Doi Suthep

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมจึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม กับนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยซึ่งกันและกัน   อันจะนำมาสู่การจัดการมลพิษทางอากาศจากปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อสร้างเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการและประสบการณ์การวิจัย

ในด้านหมอกควัน ไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง

2.2 เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยและหรือต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสร้างแนวทางการจัดการมลพิษจากหมอกควัน ไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง

 

3. ขอบเขตเนื้อหา/วิธีการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(1) การอภิปรายเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ และประสบการณ์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่งของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมเวทีโดยมีวิทยากรกระบวนการ กระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

4. ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กลุ่มเป้าหมาย)

       4.1 สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ/นักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน รวม 80 คน

4.2 ผู้บริหารและนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม 10 คน

จำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน

 

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

5.1 ผลผลิต (Output)

5.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ ในด้านหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง

5.1.2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

– ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำองค์ความรู้ที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควัน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

7. วิธีการประเมินผล

ประเมินระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ผู้เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยซึ่งกันและกัน และจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

8.2 ผู้เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ

              ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

กำหนดการ

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ หมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

********************************************************************************

 

08.00-09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.         พิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย ดร.เกษมสันต์  จิณณวาโส   อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กล่าวรายงาน

โดย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

09.15-12.15 น.         การอภิปรายหัวข้อ สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควัน

ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ผู้เข้าร่วมอภิปราย โดย

– นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์                   ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

– รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช     หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

– นายแพทย์จรัส  สิงห์แก้ว         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี

– นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ          ผู้ใหญ่บ้านป่าจั่น อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ดำเนินการอภิปรายโดย

– นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-16.00 น. อภิปรายหัวข้อ องค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควัน

ไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ในอนาคตของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ผู้เข้าร่วมอภิปราย โดย

– ดร.หทัยรัตน์  การีเวทย์               ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

– รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

– ผศ.ดร.สมพร  จันทระ                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– นายสุรศักดิ์  นุ่มมีศรี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดำเนินการอภิปรายโดย

– นายโสฬส  ขันธ์เครือ                   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

*****************************************

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

__________________________________________________________________________