ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายอภิวัฒน์              คุณารักษ์         ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
2.นายฤชุชัย                 โปธา               สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา
3.ดร.วสันต์                 จอมภักดี          C/O คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

4.นายเสถียร                นันท                สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา
5.นายอนุพันธ์             โตวัชรกุล        สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา
6.Mr.Ed Loigorri                          RIVERSIDE CONDO
7.Mr.Russell Kirk Hollis       LANNA COMMUNITY LIFE NETWORK
8.นาวสาวสุวารี           สิงห์เพ็ชร        สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
9.นางสาวสังวาล         ทรัพย์มา          องค์การ Heifer International (Thailand)
10.นางจงกลณี                        คูหะสุวรรณ    โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
11.Mr.Cheng Jih Te                       สมาคมไต้หวัน
12.นางสาวจรัญญา     สังขชาติ          สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ( ISAC )
13.นางสาวจันทร์หอม                         สหกรณ์เกษตรกรรมอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
14.นายมังกร                ใจมณี              กก.ทสม.ชม.
15.Mrs.Caroline Marsh              HEUSD+LCLN.ORG
16.นายเจษฎา              กันธาทอง        ชุมชนหลิ่งกอก/ ผึ้งน้อยเบเกอรี่
17.นายนฤปชา                        เมืองอินทร์       วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ (Y.M.C.A.)
18.นางสาวอภิรดี         ตันติเวชกุล      ผู้อำนวยการโครงการ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่
19.นายกฤษณ์              ชาตะไน          ผู้จัดการโครงการ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

วาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2          เรื่องเพื่อทราบ

            2.1       การเตรียมสถานที่

                        –  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 ทุกหน่วยงานจัดเตรียมสถานที่ ณ ลานจริงใจ

            2.2       นิทรรศการและกิจกรรมในวันงาน

งานวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554

08.00-15.00 น. – ประกวดการจัดนิทรรศการ เสด็จประพาสเหนือ  โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน

ภาคเหนือ

–  การจัดนิทรรศการของเครือข่ายต้านโลกร้อน ได้แก่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์,

องค์การไฮเฟอร์ฯ, Y.M.C.A., สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ 16, โรงเรียนพระหฤทัย, อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, คณะกรรมการอนุรักษ์และประสานงานแม่น้ำปิง(คปรส.), วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่  ฯลฯ

09.00 – 10.00 น -พิธีเปิด  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    (เครือข่ายต้านโลกร้อน)

(+การแสดง ฯลฯ)

– มีนิทรรศการและกิจกรรมบนเวที ตลอดทั้งวัน

10.00-12.00 น. – กิจกรรมบนเวทีของโรงเรียน ฯลฯ

13.00-15.00 น.  – การเสวนา หัวข้อ “ การร่วมกันทำให้คูเวียงเป็นเขตขับขี่จักรยานได้ปลอดภัย

เป็นพิเศษ ” โดย  ชมรมจักรยานวันอาทิตย์  เชียงใหม่

งานวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2554

08.00-12.00 น. – ประกาศผลการจัดนิทรรศการ

09.30-12.00 น. – การเสวนา หัวข้อ “ เกษตรอินทรีย์และสวนผักหลังบ้าน” โดยองค์การไฮเฟอร์ ฯ

– มีนิทรรศการและกิจกรรมบนเวที ตลอดทั้งวัน

13.00-15.00 น.  – การเสวนา หัวข้อ “ร่วมกันเดินคนละนิด เพื่อสุขภาพและเพื่อให้ถนนเจริญประเทศ

ปลอดมลพิษ, จราจรไม่ติดขัด “ ด้วยมหาสามัคคีแด่ 84 พรรษา มหาราชา ” โดย ชมรมจักรยาน

วันอาทิตย์ เชียงใหม่

15.00-17.30 น. – เดินขบวนพาเหรดนานาชาติเทิดไท้องค์ราชันย์  ณ ข่วงประตูท่าแพ

มายังลานจริงใจ

18.00 น.          – เคารพธงชาติ

18.00-22.00 น. – พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ตัวแทนแต่ละองค์กร

ทุกหน่วยงาน  ถวายพุ่มเงินพุ่มทอง

–  การแสดงจากชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 คือ ชุดไทยภาคกลาง  และ ชุดที่ 2 คือ ชุดไทยล้านนา

– การแสดงดนตรีจากกลุ่มนานาชาติ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด  เช่น ดนตรีแจ๊ส , ร้องโอเปร่า

งานวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2554

08.00 น.          – กิจกรรมการปั่นจักรยาน “เดินทางไร้มลพิษ  พิชิตดอยสุเทพ2554”

(เป็นการปล่อยขบวนจักรยานเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ)

09.00-12.00 น.  – เวทีเสวนาและเดินชมพื้นที่ในหัวข้อ “ การอนุรักษ์และการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำ

แม่ข่า”  โดยอาจารย์วสันต์, ชุมชนหลิ่งกอก, ชุมชนศรีมงคล, Y.M.C.A.

วาระที่ 3          เรื่องเพื่อพิจารณา

–  ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมเดินขบวนภายในวันเสาร์

ที่ 19/11/54 เพื่อจะทำการสรุปจำนวนคนที่แน่นอนว่าเหมาะสมที่จัดขบวนพาเหรดหรือไม่สามารถแจ้งได้ที่ คุณฤชุชัย

โทร.หมายเลข 086-9111005

–  ครูจงกลนี เสนอให้ทำจดหมายขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตเทศบาล,

โรงเรียนเอกชน, มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนอย่าง 50 คนต่อโรงเรียน

– รูปขบวนพาเหรด  อาจจะนำช้างมาเข้าร่วมขบวนด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อกับ

ปางช้างแม่ตะมาน

– สมาคมไต้หวัน จะส่งสมาชิกเข้าร่วมเดินขบวน จำนวน 10 คน

–  คุณนฤปชาและคุณแบงค์ จะประสานงานกับกลุ่มช้างพันธ์เกี่ยวกับจำนวนนักเรียน

ที่จะมาร่วมเดินขบวน

– องค์การไฮเฟอร์ฯ จะจัดพื้นที่สนามหญ้าทั้งหมดเพื่อจัดนิทรรศการ ( ผัง หมายเลข 6 )

–  บูธนิทรรศการของ YMCA. จะจัดร่วมกันกับคุณซิลเวีย โดยคุณซิลเวียมีโปสเตอร์

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เผาขยะ เพราะทำให้อากาศเป็นพิษ, ควันพิษจากควันรถ ฯลฯ  และของบประมาณจากคณะกรรมการ ในการจัดทำโปสเตอร์สี่สีจำนวน 40 แผ่น คาดว่าจะใช้งบประมาณ จำนวน 1,200 บาท ส่วนใบปลิว ขนาด A4 ขาวดำ ทางY.M.C.A. ยินดีจะจัดทำให้คุณซิลเวีย

–  การจัดนิทรรศการของโรงเรียน ทางสมาคมฯ ได้ออกจดหมายเชิญออกไปยัง

โรงเรียนต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่มีการตอบรับ

– ขอทางเจเจ ขยับเวทีกิจกรรมและเวทีเสวนาห่างกันเพราะเกรงว่าเสียงจากสองเวที

จะรบกวนกันเอง

–  การตกแต่งสถานที่จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

–  จัดหาร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่าย รวมถึงเน้นย้ำให้ใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติ เช่น ใบตอง ไม่ให้โฟม อาจจะแจกคูปองเป็นรายวันๆละ 40 บาทต่อคน ,

 

–  สำหรับนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานนั้น  ต้องดูแลดีๆ จึงขอทางเจ เจ จัดหา

ข้าวกล่อง จำนวน 200-300 กล่อง อาจจะหาสปอนเซอร์จากร้านค้าในโครงการฯ เอง

–  คุณซิดนีย์ มอส จากกลุ่มเชียงใหม่เฟรนดส์  จะนำชาวต่างชาติมาบรรเลงดนตรี

ระหว่างเดินขบวน  แต่ชาวต่างชาติกังวลเรื่องใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)  คุณฤชุชัยแนะนำให้ส่งรายชื่อมาในนามของเชียงใหม่เฟรนดส์เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

–  การเดินทางไปร่วมขบวนพาเหรดนั้น จะขอความร่วมมือจากกรีนบัสนำรถมาบริการ

รับ-ส่ง ซึ่งผู้ร่วมเดินขบวนฯ นำของตนมาจอดที่ลานจอดรถ ของโครงการ เจ เจ มาร์เก็ต และนั่งรถของกรีนบัสออกเจเจไปที่ข่วงประตูท่าแพ และกลับมาที่ลานจริงใจ บริเวณจัดงานฯ

–   ประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น.  ณ หอเชียงเลอ

เหนือ โครงการ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.