เรียนทุกท่าน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและหนทางในการแก้ปัญหา
มลพิษทางเสียงจากสถานบันเทิงในนิมมานฯ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย เวลา 18.00-20.00 น.
ขอบคุณครับ
เครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่
 
We, Nimmanhaemin Society would like to invite you to public meeting on
“Aspects and Solutions on Noise pollution in Nimmanhaemin.” to be held on wednesday 30th March 2011
at Suannoi Kindergarten (Conference room, 3rd floor),Chiangmai, 18.00-20.00 
This meeting is free of charge.
We looking forward to welcome you at our event.
Chiangmai Urban Planners Network