นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว กรุณาแจ้งตอบรับให้ด้วยค่ะ ธมณวรรณ์ สมณะ
Please come along and share your ideas below: