นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุน ประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ และหากท่านต้องการเสนอข้อมูล/รายละเอียดในหัวข้ออื่นๆ ขอแจ้ง
The 4th monthly open public meeting of Chiang Mai Mayor Tessanai is happening this Thursday 14th October at the Municipal Offices from 4:30 pm. No agenda has been advertised for the meeting.

To prepare for the meeting the International Citizens of Chiang Mai will meet the day before at 5:00 pm Wednesday 13th October to prepare our submissions for the Mayor’s meeting. The venue is at Dr Wasan Jompakdee’s office in the Engineering Faculty 30 year building CMU second floor.

To get there travel West along the road from the PTT petrol station entrance, pass the clock tower roundabout & turn left at the first soi. The venue is in the East side of the soi in the building with the red footbridge crossing the soi.

Please tell you friends and come along.

ให้ทราบ และขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้ทราบด้วยค่ะ ตามร่างหนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับ
ที่ส่งมาพร้อมนี้
ขอบพระคุณค่ะ
ธมณวรรณ์ สมณะ