นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ในหัวข้อ “คลองแม่ข่าและทางสาธารณะ” ตามหนังสือเชิญประชุม
และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอความกรุณาตอบรับให้ทราบด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
ธมณวรรณ์

Next Public meeting with the mayor of Chiang Mai, Thursday 16th September 2010 at the Municipal Offices.     All Welcome