ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย สนทนาและซักถาม

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการเครือข่ายวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในเรื่องกระบวนการทางกายภาพ และภาพใหญ่ (bird’s eye view)

ในเรื่อง climate & development policy

หรือนโยบายสาธารณะและ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ณ ห้องสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณาสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ 053-942252

*การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน (Section 1 และ 3) ของวิชา Econ 447 Seminar in current economic problems

Seminar on

Economics of Climate Change

By Dr Anond Snidvongs

Director of Southeast Asia START Regional Center Chulalongkorn University

Friday June 4, 1:30pm, Faculty of Economics Seminar room

Chiang Mai University