Klong Mae Kha - Tree Planting Siteกำหนดการกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย  ปี 2552

วันที่   4    ธันวาคม   2552

ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  3 Kings Monument

เวลา  08.00  น.     – ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

เวลา  09.00  น.      – พิธีเปิดงานรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2552  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กล่าวรายงาน  โดย  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  Opening Ceremony Performed by the Mayor

กล่าวสนับสนุนงาน  โดย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวเปิด  โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

–  กิจกรรมการปลูกต้นไม้  ในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เวลา  09.00  น.     –  การแข่งขันประกวดวาดภาพ  “ต้นไม้ใหญ่  เมืองเชียงใหม่  และความงาม”

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์  จากวัสดุเหลือใช้  สถานที่ในบริเวณ

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เวลา 09.30 น.       –  แขกผู้มีเกียรตินั่งรถรางแวะดูต้นไม้ใหญ่ไปคลองแม่ข่า

–  ขบวนจักรยานนักเรียนปั่นจักรยานตามรถรางไปคลองแม่ข่า

–  กิจกรรมชมนกชมไม้ในเมือง  และแจกพันธุ์กล้าไม้

เวลา  10.00  น.     กิจกรรมรักษ์คลองแม่ข่า ช่วงระหว่างสะพานอัษฎาธร – สะพานรัตนโกสินทร์

(บริเวณหน้าบริษัทเด่นชัย)

–    ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมเติมน้ำใสให้คลองแม่ข่า

–   การแข่งขันจักรยานเติมอากาศ

–   การพัฒนาริมคลองแม่ข่า

–   กิจกรรมการปลูกต้นไม้ริมคลองแม่ข่า

–   นิทรรศการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มช.

–   นิทรรศการระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

–   นิทรรศการระบบบำบัดน้ำเสีย  โดย บริษัทโกลบอล ทรีท

–    กิจกรรมเดินสำรวจคลองแม่ข่า

เวลา  12.00  น.    พักรับประทานอาหาร

เวลา  13.00  น.   เตรียมนำเสนอผลกิจกรรมเดินสำรวจคลองแม่ข่า

เวลา  14.00  น.   แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเดินสำรวจคลองแม่ข่า

เวลา  16.00  น.    ประกาศผลการประกวดวาดภาพ  และสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

และปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม