English Language Version

Dear Friends,

You are invited to join the Thai PBS TV for having the candidates for the mayoral election of Chiang Mai to share their visa on ”Changing Chiang Mai by Chiang Mai People”

10 candidates are confirmed to join this talk.

  • Date: Monday 28th SEP 09 at Chiang Mai University Convention Center, Nimmahemin Road.
  • Time: 6.00-9.00 p.m.

Questions from public are welcome.

For more information please contact The Center for the General Election of Chiang Mai Tel : 053-259093-97 : www.cmcity.go.th


Thai Language Version

ทีวีไทยจัดเวทีสาธารณะ เปิดโอกาสให้ 10 ผู้สมัคร ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนวันเลือกตั้ง

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ส.ส.ท. จัดรายการเวทีสาธารณะ “เวทีพลเมืองเชียงใหม่กับวิสัยทัศน์ผู้สมัครฯ เปลี่ยนเชียงใหม่ด้วยพลังพลเมือง” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 18.00 – 21.00 น. โดยเชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง 10 คน ร่วมอภิปรายถึงวิสัยทัศน์ต่ออนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายประชาชนมีส่วนร่วม 300 คน

รายการ เวทีสาธารณะ เป็นรายการที่เปิดพื้นที่สาธารณะหน้าจอทีวีไทย เพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม สนทนา สะท้อน สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม รายการ “เวทีพลเมืองเชียงใหม่กับวิสัยทัศน์ผู้สมัครฯ เปลี่ยนเชียงใหม่ด้วยพลังพลเมือง” เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน ที่สนใจ ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีสาธารณะที่จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบันทึกเทปรายการในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 18.00 – 21.00 น. ขณะนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตอบรับการอภิปรายในรายการเวทีสาธารณะทางทีวีไทยแล้ว 7 คน โดยจะออกอากาศในวันพุธที่ 30กันยายน 2552 เวลา 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

ประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมรับฟัง และตั้งคำถามกับผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตามวันและเวลาดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครเชียงใหม่

โทร 053-259093-97 www.cmcity.go.th