คำกล่าวเปิดงาน ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน

1st Big Cleaning Day / Mae Tang River 2011”

วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ณ   หน้าที่ทำการ  อบต. กึ๊ดช้าง  อำเภอแม่แตง

 

ภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในฤดูร้อน และปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน โดยเฉพาะปีที่มีพายุโซนร้อน ไต้ฝุ่น หรือ ดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายแห่งทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร นำความเสียหายมายังเกษตรกร คิดเป็นมูลค่านับพันล้านบาทต่อปี

การบรรเทาหรืรอการชะลอภาวะดังกล่าวข้างต้นไม่ให้เลวร้ายหรือแย่ไปกว่าเดิม จริงอยู่ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การกระทำที่เกิดจากจิตใต้สำนึกของประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายผู้รักและหวงแหนธรรมชาติ รวมทั้งผู้มีจิตสาธารณะ ทั่วไป ร่วมกันรับผิดชอบ และโดยเฉพาะ ตลอดลำน้ำแม่แตงแห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักทั้งเพื่อการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว หากกล่าวเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้น   ต้องถือว่า   น้ำแม่แตงเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมหลักด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมทัวร์ป่า ชมและ เรียนรู้วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา   การขี่ช้าง   ล่องแพ   ทั้งแพไม้ไผ่และแพยาง การสัมผัสวิถีชีวิตชนบทด้วยการนั่งวัวเทียมเกวียน   มีศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย   ซึ่งในแต่ละปีหากคำนวณตัวเลขนักท่องเที่ยวจากสถิติที่ได้มีการบันทึกไว้ ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี      พ.ศ. 2552  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 4  ล้านคน ร้อยละ 40 ของนักท่องเที่ยวจำนวนนี้ได้เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอแม่แตงของเรา และหากคำนวณ รายได้ต่อปีจากภาคท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ ที่ประมาณ 38,000 ล้านบาท รายได้ส่วนนี้จะกระจายอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แตงของเราไม่ต่ำกว่า  10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราน่าดีใจ น่าภูมิใจและควรที่พวกเราทุกคนนอกจากรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้แล้ว ยังต้องป้องกัน รักษา และหาวิธีเพิ่มพูนความอุดสมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมและการพัฒนาแบบยั่งยืน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการแบ่งเบา พระราชภาระ สนองพระราชดำริ เรื่อง น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาตามทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระผม  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล    มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบล กึ๊ดช้าง,  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลกึ๊ดช้าง และ อำเภอแม่แตง  โดยการสนับสนุนจาก

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่
 3. สำนักอนุรักษ์พื้นที่ ที่16
 4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
 5. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 6. เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่
 7. เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่

 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เก็บขยะตามลำน้ำแม่แตงและสองข้างฝั่ง รวมทั้งรับบริจาคเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นท้องถิ่น เป็นระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

กระผม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และชาวเชียงใหม่ทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ แม้ต่างพระเนตร พระกัณฐ์ ก็จะคงประโยชน์ต่อส่วนรวมและทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องชาว ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง และชาวเชียงใหม่ทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

กิจกรรม   1st Big Cleaning Day / Mae Tang River 2011”

วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เวลา สถานที่ กิจกรรม หมายเหตุ
06.00 – 07.00 น. ขันโตกพาเลซ  ถนนช้างคลาน รบัส, รถตู้ Stand by ตามจำนวนผู้เดินทาง / และทุกคนพร้อมออกเดินทาง Khun Rainbow & Teams  (081-289-4332)
07.00 น. ขันโตกพาเลซ  ถนนช้างคลาน รถทุกคันพร้อมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำรถ
08.30  น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง คณะไปถึง / ร่วมพิธีงานบวชผ้าเหลืองโดยพระสงฆ์ ร่วมกับชาวบ้านที่รออยู่ก่อนแล้ว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ / นายกอบต.กื้ดช้าง / คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมกิจกรรม
09.00  น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง ท่านผู้ว่าเดินทางไปถึงสถานที่จัดงาน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ / นายกอบต.กื้ดช้าง / คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมกิจกรรม
09.10  น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายก อบต.กึ๊ดช้าง กล่าวรายงาน คณะกรรมการจัดงานรอต้อนรับ
09.19  น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง ท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงาน On Air ทางวิทยุ / Online Internet เครือข่ายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคล และ Mobile คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมกิจกรรมรอต้อนรับ
09.30  น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง เรียนเชิญผู้ว่ามอบผ้าเหลืองที่บวชแล้วให้แก่ผู้ร่วมงาน ,               นำท่านผู้ว่า ฯ ร่วมกิจกรรมบวชป่า ล่องแพ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และ ปลูกหญ้าแฝก คณะกรรมการจัดงานรอต้อนรับ
  หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง ทีมงานกระจายตามลำน้ำระยะทาง 33 กม. เริ่มปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแต่ละโซน

 • หน่วยบ้านป่าข้าวหลาม ถึงบ้านสบก๋าย ระยะทาง 16 กม. / ผู้นำชุมชนชาวบ้านและผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางขึ้นไปรอที่บ้านป่าข้าวหลาม / รอสัญญาณพิธีเปิด แล้วเริ่มกิจกรรมด้วยแพไม้ไผ่ได้ทันที / หน่วยนี้คาดว่าจะเสร็จกิจกรรมเวลาประมาณ  15.00 น.
 • หน่วยบ้านแม่ตะมาน ถึงบ้านห้วยชมพูระยะทาง 5 กม.  หน่วยนี้คาดว่าจะเสร็จกิจกรรมเวลาประมาณ 12.30 น.
 • หน่วยบ้านสบก๋าย ถึงบ้านเมืองกื้ดระยะทาง 12 กม. / ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนรออยู่ตามโซนที่กำหนด แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งตามหน้าที่และออกเดินทาง ได้ทันที หลังพิธีเปิด  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น / หน่วยนี้คาดว่าจะเสร็จกิจกรรมเวลาประมาณ  15.00 น.
 • ในแต่ละหน่วยจะมีทีมบริการในแต่ละโซนได้แก่   ทีมบริการน้ำดื่ม, ทีมปฐมพยาบาล, ทีมกู้ภัยคอยประสานและดูแลความปลอดภัย, ทีมขนขยะสู่โรงเก็บ, ทีมลำเลียงกล้าไม้ หญ้าแฝก และบริการทั่วไป
 • มีบริการอาหารเที่ยงโดย อบต. เป็นข้าวห่อ
 • กล้าไม้และอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็น เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า ตามจุดที่แบ่งโซนไว้

 

 
15.30 น. หน้าที่ทำการ     อบต.กึ๊ดช้าง ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนรวมตัวกันหน้า  ที่ทำการ            อบต.กื้ดช้าง  พร้อมเดินทางกลับเชียงใหม่ Khun Rainbow & Teams  (081-289-4332)
ผู้ประสานงาน :     คุณสราวุฒิ  แซ่เตี๋ยว   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์  081-993-9999

นายกอบต.เสถียร ใจคำ  เบอร์โทรศัพท์  081-716-3980

คุณอุดม  ชิดนายี   อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์  081-881-8376

ผอ.สกลศักดิ์  วชิรานุวัฒน์  เบอร์โทรศัพท์  081-998-7082  หรือ  086-429-6791

คุณกฤษดา  กำแพงแก้ว  ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม / เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์   081-881-5621

คุณราเชษฐ์  วาปีทะ  เบอร์โทรศัพท์  089-675-2444

Khun Rainbow & Teams  (081-289-4332)

     

หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำของ คุณกฤษดา  กำแพงแก้ว  ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม / เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่  และคุณ ชมจันทร์  ตาลคำมูล  ที่เดินทางล่วงหน้า 1 วัน ด้วยจักรยานของตัวเอง (ประมาณ 50 – 80 คน)  มูลนิธิหิมพาน และบริษัท ลีซูลอดจ์ จำกัด  อำนวยความสะดวกสถานที่กางเต็นท์เชิงสะพานแขวนบ้านเมืองกื้ด   ฝั่งตรงข้ามบ้าน พ่อกำนันประสิทธิ์  อินต๊ะ    พร้อมกิจกรรมคนรักษ์ป่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีบริการอาหารว่างตามสมควร (ผลไม้ตามฤดูกาล)